Voorwaarden

Algemene voorwaarden en klantinformatie 

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisvoorzieningen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons als leverancier (Gym Generation GmbH) sluit via de website www.gymgenerationwear.com. Tenzij anders overeengekomen, is het opnemen van uw eigen voorwaarden, indien van toepassing, in strijd met.

(2) Een consument in de zin van de volgende regelgeving is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit uitoefent.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij een bindend aanbod om een contract af te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving zijn vermeld. 

(3) Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:
De voor aankoop bestemde goederen worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de betreffende knop in de navigatiebalk gebruiken om de "winkelwagen" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen door te voeren.
Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van uw persoonlijke gegevens, evenals de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens opnieuw weergegeven op de pagina met het besteloverzicht.
Als u een direct betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Postpay, Sofortüberweisung) als betalingsmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel geleid of u wordt eerst naar de website van de aanbieder van het betalingssysteem Immediate doorgestuurd.
Als u naar het betreffende instant-betalingssysteem wordt doorgestuurd, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. U wordt dan teruggeleid naar de besteloverzichtspagina in onze online shop.
Voordat u de bestelling plaatst, heeft u hier de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of om de aankoop te annuleren.
Door het plaatsen van de bestelling via de knop "bestelling met betalingsverplichting" verklaart u rechtsgeldige aanvaarding van het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

(4) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons hebt opgeslagen correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch is gewaarborgd en met name niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 retentierecht, Eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2)  De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

(3)  Als u ondernemer bent, geldt ook het volgende:

een)  Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de huidige zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. Verpanding of overdracht van zekerheid is niet toegestaan voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

b)  U kunt de goederen in de normale gang van zaken doorverkopen. In dit geval cedeert u aan ons alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag dat u uit de doorverkoop verwerft, wij aanvaarden de overdracht. Verder bent u bevoegd om de vordering te incasseren. Indien u echter niet naar behoren aan uw betalingsverplichtingen voldoet, behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te incasseren.

c)  Als de gereserveerde goederen worden gecombineerd en gemengd, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding van de factuurwaarde van de gereserveerde goederen tot de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking.

d)  Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te verzekeren vordering met meer dan 10% overschrijdt. De selectie van de vrij te geven zekerheden is onze verantwoordelijkheid.

§ 4 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten bestaan.

(2) Bent u ondernemer, dan geldt in afwijking van lid 1:

een)  Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht te zijn overeengekomen als de kwaliteit van de goederen, maar geen andere advertenties, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

b)  U bent verplicht de goederen onmiddellijk en met de nodige zorg te inspecteren op afwijkingen in kwaliteit en kwantiteit en duidelijke gebreken binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk (bijv. e-mail) aan ons te melden; tijdige verzending is voldoende om de deadline te halen. Dit geldt ook voor verborgen gebreken die later na ontdekking worden gevonden. In geval van schending van de onderzoeks- en meldingsplicht is het doen gelden van garantieclaims uitgesloten.

c)  Bij gebreken garanderen wij, naar onze keuze, reparatie of vervanging. Als het verhelpen van het defect niet lukt, kunt u een prijsverlaging aanvragen of het contract ontbinden. Het herstel van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een mislukte tweede poging, tenzij uit de aard van de zaak of het gebrek of andere omstandigheden iets anders voortvloeit. In het geval van reparaties hoeven wij niet de verhoogde kosten te dragen die voortvloeien uit de verzending van de goederen naar een andere locatie dan de plaats van uitvoering, op voorwaarde dat de verzending niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

d)  De garantieperiode is één jaar vanaf de datum van levering. De verkorte garantieperiode is niet van toepassing op aan ons toerekenbare schade door schuld, letsel aan leven, lichaam of gezondheid en grove nalatigheid of opzettelijke schade of kwaad opzet, evenals verhaalclaims volgens §§ 478, 479 BGB.

§ 5 aansprakelijkheid

(1) Wij zijn volledig aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Bovendien zijn wij onbeperkt aansprakelijk in alle gevallen van opzet en grove nalatigheid, in het geval van frauduleus verzwijgen van een gebrek, bij het aannemen van de garantie voor de kwaliteit van het gekochte object en in alle andere gevallen die door de wet zijn geregeld.

(2) Aansprakelijkheid voor gebreken in het kader van de wettelijke garantie is gebaseerd op de overeenkomstige regeling in onze klantinformatie (deel II) en algemene voorwaarden (deel I).

(3) Voor zover essentiële contractuele verplichtingen worden aangetast, is onze aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract. Essentiële contractuele verplichtingen zijn essentiële verplichtingen die voortvloeien uit de aard van het contract en waarvan de schending het bereiken van het doel van het contract in gevaar zou brengen, evenals verplichtingen die het contract ons oplegt volgens zijn inhoud om het doel van het contract te bereiken contract, waarvan de vervulling moet u de juiste uitvoering van het contract mogelijk in de eerste plaats en de naleving van die u kunt regelmatig rekenen.

(4)  Als er kleine contractuele verplichtingen worden geschonden, is aansprakelijkheid voor licht nalatig plichtsverzuim uitgesloten.

(5)  Volgens de huidige stand van de techniek kan niet gegarandeerd worden dat datacommunicatie via internet te allen tijde foutloos en/of beschikbaar is. In dit opzicht zijn wij niet aansprakelijk voor de constante of ononderbroken beschikbaarheid van de website en de daar aangeboden diensten.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1)  Het Duitse recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover dit niet de bescherming wegneemt die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft (gunstigheidsbeginsel).

(2)  De plaats van uitvoering voor alle diensten uit de zakelijke relaties met ons en de bevoegde rechtbank is onze maatschappelijke zetel, voor zover u geen consument maar een handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds bent. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woon- of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft onaangetast.

(3)  De bepalingen van het VN-kooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.


_______________________________________________________________________________________


II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Gym Generation GmbH
Sommerbergstrae 35
63925 Laudenbach
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 9372 120 5054
E-mailadres: info@gymgeneration.deAlternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op: http://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over de totstandkoming van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met sectie 2 van onze algemene voorwaarden (deel I.).

3. Contracttaal, contracttekstopslag text

3.1. De contracttaal is Duits.

3.2. We bewaren niet de volledige tekst van het contract. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens met de afdrukfunctie van de browser worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor koopovereenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegestuurd.

4. Essentiële kenmerken van het product of de dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn terug te vinden in het betreffende aanbod.

5. Prijzen en betaalmethoden

5.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijzen en zijn inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen via een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding worden opgeroepen, worden tijdens het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is overeengekomen.

5.3. De voor u beschikbare betaalmethoden worden onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding weergegeven.

5.4. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.2. Voor zover u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending alleen op u wordt overgedragen wanneer de goederen worden overhandigd, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een anderszins aangewezen persoon opdracht heeft gegeven voor het uitvoeren van de zending.

Bent u ondernemer, dan is bezorging en verzending op eigen risico.

7. Wettelijke garantierechten

7.1. De aansprakelijkheid voor gebreken aan onze goederen is gebaseerd op de "Garantie"-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

7.2. Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren en eventuele klachten zo spoedig mogelijk aan ons en de expediteur te melden. Als u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van de Händlerbund die gespecialiseerd zijn in IT-recht en worden permanent gecontroleerd op wettelijke conformiteit. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Voor meer informatie, zie: http://www.haendlerbund.de/agb-service.